Vedtægter for Dansk Veterinærdermatologisk Netværk

Navn

§ 1
Selskabets navn er: Dansk Veterinærdermatologisk netværk (DVEN), et fagligt selskab under DDD.
Selskabet er stiftet den 18. marts 2010 på ERFA derm tovholdermøde og er et fagligt selskab med direkte reference til Den Danske Dyrlægeforening. Selskabet skal respektere vedtægterne for Den Danske Dyrlægeforening. Selskabet har efter godkendelse i hovedbestyrelsen af sine vedtægter status som Den Danske Dyrlægeforenings officielle danske selskab for dermatologi.
Selskabets hjemsted er Den Danske Dyrlægeforenings adresse.

Formål

§ 2
Selskabets formål er

 • at være forum for dyrlæger med særlig interesse i dermatologi,
 • at fremme kendskabet til dermatologi blandt kolleger,
 • at formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om dermatologiske spørgsmål,
 • at medvirke til efteruddannelse indenfor det dermatologiske område ved at arrangere kurser o.l. i samarbejde med DDD-KURSUS. Foreningen er DDD-KURSUS behjælpelig med det praktiske arrangement af kurser indenfor selskabets faglige område
 • at fungere som faglig høringsgruppe for bl.a. hovedbestyrelsen i DDD

§ 3
Som aktive medlemmer kan optages dyrlæger, der er medlemmer af Den danske Dyrlægeforening. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Den danske Dyrlægeforenings sekretariat. Godkendelse af medlemskabet sker på den førstkommende generalforsamling efter indmeldelsen.

Som passive (associerede) medlemmer kan optages udenlandske dyrlæger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker og andre med særlig interesse for dermatologi.

Ansøgning om passivt medlemskab skal sendes til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen, der endeligt godkender medlemskabet. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

§ 4
Bestyrelsen består af 1 formand og min. 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges skriftligt med simpelt stemmeflerhed. Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen og afgår efter tur med et års mellemrum, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges det ene år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges det andet år. Hvert år vælges endvidere to suppleanter.

Såfremt formanden ikke længere er i stand til at udøve sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand, indtil førstkommende generalforsamling, og suppleanten med det højeste stemmetal indtræder i bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere kan varetage sit hverv, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

§ 5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskabsår er 1. januar – 31. december.

§ 6
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Samt når det er relevant

 1. Valg af formand
 2. Valg til bestyrelsen
 3. Valg af suppleanter
 4. Valg af revisor
 5. Godkendelse/optagelse af nye medlemmer
 6. Forslag til fremtidig møde-/kursus-aktivitet
 7. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med udsendelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foregå efter påkrav fra 1/3 af deltagerne. Valghandlinger foregår altid skriftligt.
Forslag til ændring af selskabets vedtægter skal indgives senest 4 uger før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med sædvanligt varsel efter skriftligt krav fra mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen. Generalforsamlingen skal finde sted senest 6 uger herefter.

§ 7
Selskabet kan opløses på en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer, samt en efterfølgende urafstemning, som afholdes skriftligt blandt selskabets medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingen. Ved denne afstemning kræves simpel stemmeflerhed.
Selskabets formue overføres til Den Danske Dyrlægeforening.

§ 8
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer med 2/3 flertal, hvis disse har udvist adfærd eller foretaget handlinger, som er i strid med selskabets formål og vedtægter eller er i kontingentrestance på mere end 1 år.

Sekretariat

§ 9
Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat udøver sekretariatsfunktioner for selskabet.

Vedtægternes vedtagelse

§ 10
Disse vedtæger er vedtaget ved ERFA derm tovholdermøde den 18. marts 2010. ERFA derm skifter ved dette møde navn til Dansk Veterinærdermatologisk Netværk (DVEN), et fagligt selskab under DDD. Vedtægterne er efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.